ჩვენი კომპანია არის  აკრედიტებული  სსიპ “აკრედიტაციისერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრის” მიერ  და აკმაყოფილებს ეროვნული სტანდარტის სსტ/იეკ 17020:2012/2013 –ის მოთხოვნებს. მასში მომუშავე პერსონალი შედგება სხვადასხვა დარგის მაღალკვალიფიციური ინჟინრებისაგან (სამრეწველო და სამოქალაქო ინჟინრები, გზებისა და ავტომაგისტრალების ინჟინრები,ელექტრო ინჟინრები, ვენტილაციის და კონდიცირების სპეციალისტები 10 და მეტი წლის გამოცდილებით) რომლებსაც გააჩნიათ  ყველა კატეგორიის  შენობა–ნაგებობებთან მუშაობის მრავალწლიანი და მრავალმხრივი გამოცდილება.

          დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად შესაძლებელია ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ინსპექტირება,სამშენებლო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის მოქმედ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება და საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა აკრედიტირებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ.

         ჩვენი მიზანია მომსახურეობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და სერვისების მუდმივი გაუმჯიობესება.


ინსპექტირების ობიექტი:

ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობაინსპექტირება.

ინსპექტირების ტიპი და ზღვარი:

ობიექტის სამშენებლოსარემონტოსამონტაჟოსადემონტაჟო სარეკონსტრუქციოსარესტავრაციო სამუშაოების პროცესებზედასწრება/დაკვირვება    და შესაბამისობის შეფასება საპროექტოსახარჯაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილმოთხოვნებთან.

მეთოდები და პროცედურები:

 1.სამშენებლო ნორმები და წესები –(СНиПნაწილი 4–82)

 2.სამშენებლო ნორმები და წესები –(СНиПნაწილი 3)

 3.საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები     

(საქართველოს მთავრობის  2014 .15 იანვრის დადგენილება N71);

4. მტზე/იმპ–2–01.04.16 ტექნიკური ზედამხედველობის პროცედურები.
ბანერი

3 სართული, ოფისი N1

89/24 დავით აღმაშენებლის გამზირი / კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა.

თბილისი, საქართველო.

მობ: 599 18 10 26ASM © 2016